Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIJPERIJ LANGERAERT

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1. Slijperij Langeraert: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Groenestraat 2, 4521RC te Biervliet, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 21017118.
2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Slijperij Langeraert een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: iedere tussen Slijperij Langeraert en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Slijperij Langeraert zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van slijpwerkzaamheden en/of de verkoop en levering van producten.
5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Slijperij Langeraert en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Slijperij Langeraert en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval de overeenkomst door de consument middels de webwinkel van Slijperij Langeraert wordt aangegaan. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien bij het sluiten daarvan door Slijperij Langeraert geen georganiseerd systeem voor verkoop is gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Slijperij Langeraert op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
6. Slijpwerkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Slijperij Langeraert in opdracht van de wederpartij uit te voeren slijpwerkzaamheden ten aanzien van door de wederpartij aangeleverde kappersscharen, tondeusekoppen en/of hondentrimsalon scharen, inclusief, indien noodzakelijk, het richten, modelleren en/of renoveren daarvan en/of het ten aanzien daarvan aanbrengen, plaatsen of vervangen van nieuw schroefwerk, lagertjes, oogringen, pinksteun en/of rubber dempertjes.
7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Slijperij Langeraert aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals kappersscharen, tondeuses en/of scheermessen.
8. Website: www.deslijperij.com.
9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
10. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden binnen de wettelijke bedenktermijn.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Slijperij Langeraert en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Slijperij Langeraert dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
2. Voor de uitvoering van slijpwerkzaamheden dient de wederpartij een portvrije enveloppe middels de website aan te vragen. Na ontvangst van de enveloppe kan de wederpartij daarin de zaak of zaken waarop de slijpwerkzaamheden betrekking hebben deponeren, waarna de enveloppe wordt gepost. Voor meerdere of dure scharen adviseert Slijperij Langeraert deze
aangetekend te verzenden, in welk geval de kosten daarvoor voor rekening van de wederpartij komen. De overeenkomst tot het verrichten van slijpwerkzaamheden komt tot stand op moment van ontvangst van de enveloppe door Slijperij Langeraert, behoudens het recht van Slijperij Langeraert de opdracht te weigeren in geval de door de wederpartij aangeleverde zaak of zaken niet aan de overeenkomst tot het verrichten van de slijpwerkzaamheden beantwoordt c.q. beantwoorden, in welk geval Slijperij Langeraert de zaak of zaken onverwijld retourneert. In dat geval is Slijperij Langeraert gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Door het verzenden van de zaken als bedoeld in het vorige lid, verklaart de wederpartij in te stemmen met de voor de uitvoering van de slijpwerkzaamheden geldende prijzen die op de website zijn gepubliceerd.
4. In geval van verkoop van producten komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de bestelling van de wederpartij langs elektronische weg door Slijperij Langeraert is bevestigd.
5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
2. Slijperij Langeraert bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verpakking en verzending van de producten.
3. Slijperij Langeraert behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de ontbindingstermijn in verband met het recht van ontbinding van consumenten, ten aanzien van de gehele bestelling, pas aan op de dag dat de laatste deellevering door of namens de consument in ontvangst is genomen.
4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Slijperij Langeraert de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en onverminderd de rechten van Slijperij Langeraert als bedoeld in artikel 12.

ARTIKEL 5. | PRODUCTVERKOOP: RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND
1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Slijperij Langeraert aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Slijperij Langeraert. Zo spoedig mogelijk nadat Slijperij Langeraert in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Slijperij Langeraert de ontbinding per e-mail bevestigen.
3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen.
4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Slijperij Langeraert retourneren. Indien het product onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en/of werking van de producten te beoordelen, is Slijperij Langeraert gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
5. Slijperij Langeraert zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits in geval van producten: de producten door Slijperij Langeraert zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
6. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 door Slijperij Langeraert is bevestigd.
7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening voor zover retournering niet plaatsvindt aan het antwoordnummer van Slijperij Langeraert.

ARTIKEL 6. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING
De consument heeft geen recht van ontbinding bij een consumentenkoop betreffende:
a) de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zoals in geval van grafeerwerk.
b) een overeenkomst op afstand waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN
Slijperij Langeraert spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Slijperij Langeraert vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Slijperij Langeraert treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Slijperij Langeraert schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij zij Slijperij Langeraert een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 8. | VOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN SLIJPWERKZAAMHEDEN
1. De wederpartij staat ervoor in dat zij op de (retour)enveloppe haar adresgegevens voor terugzending van de zaken door Slijperij Langeraert vermeldt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze gegevens. Voor schade veroorzaakt doordat Slijperij Langeraert is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, draagt Slijperij Langeraert geen enkele aansprakelijkheid. 2. De zaken die door de wederpartij in het kader van de slijpwerkzaamheden aan Slijperij Langeraert worden verzonden, reizen voor risico van de wederpartij. Het risico van verlies en beschadiging gaat pas over op Slijperij Langeraert nadat de zaken aan haar zijn bezorgd. 3. Het risico van verlies en beschadiging na uitvoering van de slijpwerkzaamheden, gaat over op de wederpartij op het moment dat de zaken door of namens haar in ontvangst zijn genomen. 4. Indien nodig zal Slijperij Langeraert de door de wederpartij aangeleverde zaken richten en/of modelleren/renoveren en/of zal nieuw schroefwerk, lagertjes, oogringen, pinksteun en rubber dempertjes worden geplaatst c.q. vervangen.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN RECLAMES
1. De slijpwerkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat de zaak of zaken waarop de slijpwerkzaamheden betrekking hebben, weer door de wederpartij in ontvangst is/zijn genomen.
2. Na levering van de bestelling c.q. oplevering van de slijpwerkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of Slijperij Langeraert de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen terstond na (op)levering aan Slijperij Langeraert te worden gemeld. Reclames met betrekking tot ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na (op)levering, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het niet-zichtbare gebrek kennis had kunnen dragen, schriftelijk bij Slijperij Langeraert te worden gemeld.
3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Slijperij Langeraert uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
5. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 14.5 onverlet.

ARTIKEL 10. | GARANTIE
1. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid en de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, maakt de wederpartij in geval van een koop uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie.
2. Een door Slijperij Langeraert, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Slijperij Langeraert kunnen doen gelden.
3. Ten aanzien van slijpwerkzaamheden garandeert Slijperij Langeraert dat de originele fabrieksronding, -hoek en/of microvertanding behouden blijft en indien nodig, verder wordt geperfectioneerd. Slijperij Langeraert slijpt zo min mogelijk, doch streeft naar het bereiken van het maximaal te behalen resultaat.
4. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen verkoopgarantie, vervalt verstrekte garantie bij verkoop in elk geval indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Slijperij Langeraert of zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege de fabrikant.
5. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Slijperij Langeraert worden geretourneerd.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT
1. Slijperij Langeraert is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Slijperij Langeraert bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Slijperij Langeraert is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Slijperij Langeraert ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Slijperij Langeraert gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
3. Voorts is Slijperij Langeraert gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Slijperij Langeraert op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Slijperij Langeraert ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien Slijperij Langeraert de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Het aanbod van Slijperij Langeraert geeft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. De prijzen voor de uitvoering van slijpwerkzaamheden zijn op de website vermeld.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de bezorgkosten bij productverkoop voor rekening van de wederpartij.
3. Voor teruglevering van zaken van de wederpartij gelden de volgende tarieven, welke voor rekening van de wederpartij komen (waarbij de beoordeling of van een lage waarde sprake is, uitsluitend toekomt aan Slijperij Langeraert, tenzij daarover uitdrukkelijk afspraken zijn gemaakt):
– € 4 bij teruglevering van een enkele zaak met een lage waarde;
– € 4,50 bij teruglevering van twee zaken met een lage waarde;
– € 8,- bij teruglevering van meer dan twee zaken of zaken van niet lage waarde, met dien verstande dat indien de wederpartij de zaken zelf aangetekend heeft verzonden, een tarief geldt van € 6,50. Voor terugzending van zaken middels meer dan één enveloppe, geldt vanaf de tweede enveloppe, een toeslag van € 1,- per enveloppe.
– € 13,- in geval de heenzending door de wederpartij een pakket betrof, in welk geval de teruglevering dienovereenkomstig geschiedt.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Slijperij Langeraert vermelde prijzen exclusief btw. Voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en overige kosten.
5. Slijperij Langeraert is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de toepasselijke prijs en kosten geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling worden voldaan. In geval van een consumentenkoop zal Slijperij Langeraert de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. In geval van vooruitbetaling is Slijperij Langeraert niet eerder gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de volledige vooruitbetaling door hem is ontvangen.
6. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Slijperij Langeraert voorgeschreven wijze.
7. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Slijperij Langeraert, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 9 en 10, is Slijperij Langeraert na (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van wederpartijs verplichtingen uit de wet of de overeenkomst, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Slijperij Langeraert kan worden toegerekend.
3. Slijperij Langeraert is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
4. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Slijperij Langeraert mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Slijperij Langeraert betrekking heeft.
5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en -verweren jegens Slijperij Langeraert bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Slijperij Langeraert is gereclameerd.
6. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Slijperij Langeraert, zal de wederpartij Slijperij Langeraert vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Slijperij Langeraert.
7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 15. | PANDRECHT, RENTENTIERECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Slijperij Langeraert heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, en voor alle vorderingen die hij op de wederpartij heeft of mocht krijgen, ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht.
2. Alle door Slijperij Langeraert verkochte en geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
3. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de door Slijperij Langeraert verkochte zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Slijperij Langeraert hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Slijperij Langeraert of de door Slijperij Langeraert aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Slijperij Langeraert is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
6. Als de wederpartij, nadat de verkochte zaken door Slijperij Langeraert aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | KLACHTEN
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Slijperij Langeraert.
2. Bij Slijperij Langeraert ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Slijperij Langeraert aangewezen om van geschillen kennis te nemen.